Obec Nová Dědina Obec Nová Dědina

Rady pro zaměstnance

1. Mohu dostat výpověď od zaměstnavatele v době pracovní neschopnosti?

Podle § 53 platného znění ZP nesmí dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď v ochranné době, tedy mj. v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu kázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o šest měsíců po propuštění z ústavního ošetřování. Byla-li zaměstnanci dána výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

Podle § 54 se však zákaz výpovědi, popisovaný v předchozím odstavci nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci:

a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána
b) z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou; byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou).
c) pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (§ 52 písm. g), pokud nejde o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají mateřskou dovolenou.

2. Mohu dostat výpověď od zaměstnavatele v době pracovní neschopnosti ve zkušební době?


Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je samostatnou formou ukončení pracovního poměru a není to totéž co výpověď. Zaměstnavatel však podle § 66 odst. 1 ZP nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů a v době od 1.1.2011 do 31.12.2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

3. V případě porušení pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele, mohu okamžitě ukončit pracovní poměr a mám nárok na odstupné?


Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem je upraveno v § 56 ZP. Zaměstnanec může podle tohoto ustanovení pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,
a) pode lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (§ 141 odst. 1)
Je tedy nutno říct, že ne v každém případě porušení pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele může zaměstnanec okamžitě ukončit pracovní poměr; důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru jsou jak je výše uvedeno taxativně dány. Zaměstnanci při okamžitém zrušení pracovního poměru z důvodů pod písm. a) a b) vzniká nárok na odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.

4. Může zaměstnavatel monitorovat své zaměstnance, nahrávat hovory, sledovat maily a uchovávat tyto data?


Jedná se o složitější problematiku, kterou neupravuje přímo a bezprostředně zákoník práce. Obecně vzato existují zvláštní předpisy upravující podmínky, za nichž lze monitorovat pracoviště a pořizovat záznamy. Na druhé straně nelze vytýkat zaměstnavateli, pokud nahrává hovory, jejichž obsahem je naplňování předmětu činnosti zaměstnavatele a pokud monitoruje pracoviště či areál provozovny v zájmu ochrany a ostrahy majetku. Pokud by však monitorování a uchovávání záznamů mělo jiný účel a cíl, mohlo by být v konečném důsledku posuzováno i jako poškozování cizích práv, s trestněprávními důsledky. Pro právní složitost této problematiky doporučujeme konkrétní případy konzultovat s odborníkem.

5. Může mě zaměstnavatel nutit ukončit pracovní poměr dohodou, když jsem neporušil pracovní smlouvu a nemám zájem na ukončení pracovního poměru?


Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranný písemný právní úkon, na jehož základě končí pracovní poměr sjednaným dnem. Jelikož se nejedná o jednostranný úkon (jakým je např. výpověď) může k dohodě dojít jen v případě, že o její uzavření mají zájem obě strany. Je nutno dodat, že úkon, který by byl učiněn zaměstnancem v tísni (pod nátlakem) by byl později posuzován jako úkon absolutně neplatný. Zaměstnanci je však doporučováno nepodepisovat dohodu o rozvázání pracovního poměru, pokud nemá na ukončení pracovního poměru zájem. Případný nátlak zaměstnavatele a již zmiňovanou tíseň by totiž zaměstnanec musel později prokazovat ve sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru, což by mohlo být obtížné.

6. V případě, že během mateřské dovolené zaměstnavatel ukončí svou činnost, mám nárok na odstupné. Mohu dostat výpověď v době mateřské dovolené?


Podle § 53 ZP zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, když za ochranou dobu je považována i doba, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo, kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou.
Je však nutno brát zřetel na ust. § 54 zákoníku práce, který upravuje situace, na něž se nevztahuje zmiňovaný zákaz výpovědi (viz. odpověď na otázku č. 1). Pokud zaměstnavatel ukončí činnost, znamená to, že je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. a) zákoníku práce – jedná se o rozvázání pracovního poměru z tzv. organizačních důvodů. V takovém případě náleží zaměstnanci odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.

7. Pokud mne zaměstnavatel pošle na školení nebo kurz v době mého volna, mimo pracovní dobu, je povinen mi tento čas proplatit jako přesčas?


Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace. Účast na školení nebo jiných formách přípravy a nebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.

8. Může mi zaměstnavatel zakázat členství v odborové organizaci?


Zaměstnavatel nemůže zakázat zaměstnanci členství v odborové organizaci, je povinen členství zaměstnance respektovat a pokud zaměstnanec působí jako zástupce zaměstnanců, nesmí být pro výkon své činnosti znevýhodněn nebo zvýhodněn ve svých právech ani diskriminován.

9. Mám nárok na zákonný počet dní dovolené i v případě zkráceného pracovního úvazku?


Pokud má zaměstnanec zkrácenu pracovní dobu, ale jde o rovnoměrné rozvržení pracovní doby, pak v takovém případě činí dovolená 20 dní za rok, stejně jako u plného pracovního úvazku. Jiná situace by byla u zaměstnance s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou; takovému zaměstnanci přísluší tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru. Např. : Pokud pracujete v nerovnoměrném pracovním režimu na kratší pracovní dobu tj. například PO-4hod, UT,ST,ČT po 7hodinách a máte smluvně stanovenou pracovní dobu v rozsahu 25 hodin/rozvržených do čtyř dnů v týdnu, pak se jedná se o kratší pracovní dobu rozvrženou do menšího počtu směn v týdnu, což se projeví v alikvótně menším počtu pracovních dnů dovolené. Není to pracovní týden. Dovolená se přepočte poměrem 25:37,5/tj. doba uplatňovaná u všech ostatních zaměstnanců nerovnoměrné týdenní pracovní doby/ = tj. 0,6. Máte tedy nárok na dovolenou zjištěnou výpočtem 20x0,6 , tzn. na 12 dnů dovolené.

10. Může mne zaměstnavatel zaměstnávat na dobu určitou do nekonečna, nebo je nějaká lhůta, po které mi musí dát smlouvu na dobu neurčitou?


Zaměstnavatel rozhodně nemůže zaměstnance zaměstnávat na dobu určitou do nekonečna. Trvání pracovního poměru mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou, sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň šesti měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží. I z tohoto pravidla však existují výjimky, upravené v § 39 ZP.

Facebook

   facebook 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

23.6.2024 20:06

Aktuální teplota:

24.2 °C

Vlhkost:

49.6 %

Rosný bod:

13.0 °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Státní správa

portal.gov.cz

epusa

ZLKR